5

Lok Sabha

4

Rajaya Sabha

2000000

Members

53

Vidhan Sabha Maharashtra

2

Vidhan Sabha Kerala

1

Vidhan Sabha Gujarat

7

Vidhansabha Nagaland

4

Vidhansabha Chhatisgarh

9

Vidhan Parishad Maharashtra

OUR SOCIAL MEDIA